Jaarplannen 2022

 


Terugblik Q4 2020 – Q3 2021


Op 25 augustus 2021 heeft de lancering van het kunstfotografieboek De Gemene Deler in het Rijksmuseum plaatsgevonden. Dit boek is het resultaat van het eerste kunstproject dat zelfstandig door de F|Fort Foundation is bedacht, gefinancierd en uitgevoerd. De begroting van € 60.000 is in zijn geheel gedekt door particuliere donaties en bijdragen van particuliere fondsen. Een deel van de boeken wordt geschonken aan zorginstellingen ter bevordering van het bewustzijn van de leeftijdsspecifieke problemen van jongvolwassen met kanker (hierna: aya/adolescents and young adults with cancer). De andere boeken worden verkocht via website en (kunst)boekhandel. De opbrengst van het boek wordt aangewend voor het opzetten van een nieuw kunstproject in 2022 en voor ondersteuning van projecten van derden die voldoen aan de doelstelling van de F|Fort Foundation en met zorg zijn geselecteerd. De boeklancering heeft veel publiciteit opgeleverd. Oprichter/voorzitter van F|Fort en creative director van De Gemene Deler Floor van Liemt is geïnterviewd in onder meer Volkskrant en NRC. De eerste druk is nagenoeg uitverkocht.


 


Wat staat er op de agenda van Q4 2021 – Q1 2022?


Schenking boeken aan zorginstellingen; De Gemene Deler in de spreekkamer. In het najaar van 2021 wordt een programma opgezet en uitgevoerd om het fotografieboek De Gemene Deler uit te reiken aan (teamleiders van) de afdeling oncologie van de verschillende academische en perifere ziekenhuizen waar directe zorg aan jongvolwassenen met kanker wordt geleverd. De gedachten gaan uit naar de overhandiging van het boek tijdens een refereeravond, collegiaal overleg, symposium e.d. In een toelichting (PowerPointpresentatie, vraaggesprek) door een afgevaardigde van het bestuur, bij voorkeur samen met een aya/deelnemer aan het fotografieproject, kan het gedachtengoed van F|Fort worden overgebracht en kan de bij de deelnemers aan het project opgehaalde kennis over zorgen en behoeftes van aya’s worden gedeeld. Het boek wordt uitgereikt met het verzoek dit boek in de spreekkamer neer te leggen en jonge patiënten op het bestaan van de F|Fort Foundation te wijzen.


 


Iedere jongvolwassene met kanker krijgt De Gemene Deler


Een verder in de toekomst gelegen wens van F|Fort is om (met praktische hulp van haar partners) iedere jongvolwassene die de diagnose kanker krijgt een exemplaar van het boek te geven. De gedachte hierachter is dat het kunnen kijken en lezen in dit boek troost en herkenning biedt. Het gevoel er alleen voor te staan is een algemeen gedeelde emotie onder de doelgroep. In het komende half jaar zal worden onderzocht hoeveel geld er structureel nodig is om dit doel te realiseren en hoe daarvoor fondsen kunnen worden geworven.


‘Het fotografieproject van de F|Fort Foundation vind ik een heel goed initiatief, ik had het denk ik heel fijn gevonden dit boek te kunnen inzien toen ik net de diagnose had gekregen. Alleen al te weten dat veel meer mensen van onze leeftijd in hetzelfde schuitje zitten en door dezelfde heftige tijd heen moeten zou me erg geholpen hebben.’ (Citaat uit De Gemene Deler, Astrid Janssen, deelnemer)


 


Onderzoeksprogramma Antoni van Leeuwenhoek Academie ten behoeve van onderwijs


In Q3 2020 heeft F|Fort contact gelegd met Miriam Boer, directeur van de AVL Academie, met het verzoek in overleg te treden over het idee een onderwijsmodule te ontwikkelen, in het kader waarvan artsen (in opleiding) bekend worden gemaakt met de leeftijdsspecifieke psychosociale problemen waar aya’s – zonder uitzondering – mee te maken krijgen. Op dit moment is het zo dat hiervoor onvoldoende aandacht in de spreekkamer is. Dat heeft in hoge mate te maken met het feit dat artsen zich van de problematiek onvoldoende bewust zijn en/of niet goed weten hoe dit onderwerp bespreekbaar te maken. In het curriculum voor studenten geneeskunde is voor communicatie in de spreekkamer, en dan in het bijzonder voor het op gang brengen van het gesprek met jonge mensen met een chronische ziekte (waaronder kanker), nauwelijks tot geen aandacht. Hier moet naar de overtuiging van F|Fort verandering in komen.


De eerste verkennende gesprekken, waarbij F|Fort ook haar partner Ingeborg Douwes Centrum naar voren heeft geschoven, hebben geleid tot de ontwikkeling van een serieuze onderzoeksopzet Generation Differences in Daily Oncology Care/ The Gencare Project ã M. Boer; Avl Academie. Het is de bedoeling dat een AIO onderzoek gaat doen met als beoogde uitkomst de ontwikkeling van lesmateriaal, trainingen, modules en tools om dit gat in het onderwijs gedegen op te vullen. De F|Fort Foundation zal bij het onderzoek betrokken zijn – haar bestuurslid Michiel Bak is de contactpersoon – en speelt ook een rol bij het zoeken van fondsen voor deze onderzoeksplaats. Voorzien wordt dat F|Fort vanuit haar middelen een directe bijdrage aan de financiering zal leveren. De verwachting is dat in Q4 2021 het onderzoeksprogramma verder vorm krijgt.


 


Tweede kunstproject: minidocumentaire festival


In Q1 t/m Q3 2021 heeft de denktank van F|Fort – een groep van vijf vrijwilligers die zich voor deze functie hebben aangemeld – verschillende opties onderzocht voor een volgend kunstproject. Opdracht van het bestuur aan de denktank luidde: kom met een aantal voorstellen voor een project waaraan jongvolwassenen met kanker op basis van vrijwilligheid kunnen deelnemen en waarin het creatieve proces centraal staat, maar waarvan het resultaat gedeeld kan worden met derden. Net als bij De Gemene Deler zijn de volgende doelen aan de orde: troost, herkenning, kunst voor kracht en bewustwording.


Uit de verschillende brainstormsessies zijn twee bruikbare ideeën – praktisch uitvoerbaar en financieel haalbaar – naar voren gekomen. Van deze twee is het idee voor het maken van een serie minidocumentaires, waarbij vijf aya-deelnemers worden gekoppeld aan ieder een eigen jonge professionele documentairemaker, door het bestuur geselecteerd als project voor 2022. In Q4 2021 zal dit idee verder worden uitgewerkt.


 


Ontwikkeling website


In Q2 2021 is de website van F|Fort omgebouwd en vernieuwd. De nieuwe website dient als basis om te worden doorontwikkeld naar interactief informatie- en communicatieplatform door en voor de doelgroep. Deze ontwikkeling is een doorlopend proces dat zich over een aantal jaren uitstrekt.


 


Augustus 2021,


Alexa Gratama, bureaudirecteur F|Fort Foundation (in opdracht van het bestuur)