Jaarverslag 2020

In het eerste volle jaar na haar oprichting op 15 oktober 2019 is de F|Fort Foundation in rap tempo naar volwassenheid gegroeid.In juli heeft de F|Fort Foundation via de site en social media een oproep doen uitgaan voor deelnemers aan het fotografieproject en voor vrijwilligers die zitting wilden nemen in het F|Fort Productieteam. Die oproep was succesvol. Binnen een maand was er niet alleen een enthousiaste, diverse groep deelnemers, maar ook een team professionals die zich voor het maken en aan de man brengen van het boek willen inzetten. Dat team is in het najaar verder uitgebreid. In diezelfde periode is ook het bestuur van de F|Fort Foundation uitgebreid en geprofessionaliseerd.


Na de zomer heeft de penningmeester de fondsenwerving voor het fotografieproject ter hand genomen en hebben zich uit diverse hoeken partners en (algemene) donateurs voor de F|Fort Foundation gemeld.


Parallel met het fotografieproject is een wetenschappelijk onderzoek onder leiding van professor dr. Hanneke van Laarhoven van het Amsterdam UMC van start gegaan, in het kader waarvan promovendus Zoë Bood onderzoek doet naar de effecten van deelname aan het fotografieproject op het mentale welzijn van de deelnemers. Dit onderzoek wordt afgerond in 2021 en zal leiden tot publicatie van een wetenschappelijk artikel.


Voor het studiejaar 2020-2021, wat van start is gegaan in September, is de F|Fort foundation uitgelicht als goed doel door de Utrechtse vrouwelijke studentenvereniging (U.V.S.V.). Verscheidene inzamelacties hebben reeds plaatsgevonden in de vorm van onder andere (alle online wegens Covid-19) bak-wedstrijden en ren-estafettes. Er staan nog veel originele inzamelacties op de planning tot september 2021.


In september is een aanvang gemaakt met de fotografie voor het kunstfotografieboek dat de titel De Gemene Deler heeft gekregen. De jonge kunstfotografe Loet Koreman (1990, Academie St. Joost te Breda) heeft de verhalen van 11 jongvolwassenen over hoe het is op die jonge leeftijd kanker te krijgen, vastgelegd in 66 indringende beelden. Corona heeft nagenoeg geen zand in de machine gestrooid. Het maken van de laatste foto’s is voorzien voor het eerste kwartaal van 2021.


In het late najaar heeft de F|Fort Foundation een drukker en vormgever gecontracteerd voor het uitgeven van het boek in eigen beheer. Op die manier zijn de creatieve controle op het maakproces het grootst en een maximale opbrengst het beste gewaarborgd. Omdat de dekking van de begroting vanwege de succesvolle fondsenwerving nagenoeg rond is, zal de verkoopopbrengst van het boek naar verwachting in zijn geheel kunnen worden besteed aan volgende projecten ter realisatie van de statutaire doelstelling.


In dat kader hebben, eveneens in het najaar, verkennende gesprekken plaatsgevonden met de Antoni van Leeuwenhoek Academy en het Ingeborg Douwes Centrum over een mogelijke bijdrage door de F|Fort Foundation, zowel in financiële als in inhoudelijke zin, aan onderwijs en/of training van (jonge) artsen over het op constructieve wijze in gesprek gaan met jonge kankerpatiënten over hun noden en behoeften op het gebied van andere dan direct medische ondersteuning. Naar verwachting zullen deze gesprekken in de eerste helft van 2021 leiden tot concrete plannen waaraan de F|Fort Foundation een bijdrage kan leveren.


In het laatste kwartaal van 2020 is voor het eerst de F|Fort Denktank (virtueel) samengekomen. Deze denktank bestaat uit zes personen van diverse leeftijd en achtergrond, die zich vrijwillig hebben aangemeld. De Denktank ondersteunt het bestuur bij het ontwikkelen, uitwerken en uitvoeren van nieuwe doe- en doelprojecten van de F|Fort Foundation. De Denktank komt iedere zes weken samen. Onze grote dank gaat uit naar onze zeer betrokken vrijwilligers en donateurs.


Amsterdam, 10 maart 2021


Floor van Liemt


Maud Reijntjes


Jacobine Gratama


Michiel Bak